> <
Ba-med Stomatologia w Łodzi

Stomatologia BA-MED

Ogłoszenie o zamówieniu Autoklawu oraz Aparatu RTG

Łódź dnia, 12.12.2012 roku

Ogłoszenie o naborze ofert

Na dostawę - Autoklawu ze zgrzewarką i myjką ultradźwiękową dla Firmy BA-MED. NZOZ Barbara Klimowicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Krzyżowej 2/8, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Na dostawę - Aparatu RTG + wywoływarka półautomatyczna dla Firmy BA-MED. NZOZ Barbara Klimowicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Krzyżowej 2/8, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy BA-MED NZOZ Barbara Klimowicz poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych”.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
BA- MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Klimowicz
ul. Krzyżowa 2/8 91-457 Łódź
NIP: 725-002-77-71
REGON: 472072413
Tel. (42) 634 81 37

I. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

A. Autoklaw

1.Przedmiotem zamówienia jest:: Autoklawu ze zgrzewarką i myjką ultradźwiękową lub równoważny - w ilości 1 sztuka według poniższej specyfikacji:
mikroprocesorowe zarządzanie praca autoklawu
próżnia wstępna wytwarzana przez pompę próżniową
suszenie przy pomocy pompy próżniowej
filtr bakteriologiczny
dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny informujący w języku polskim o pracy autoklawu
akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów
komora sterylizacyjna i rama wykonana ze stali nierdzewnej
automatyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu
pomiar temperatury termoelementem
1 program w temp. 121 C
3 programy w temp. 134C
2 programy testowe
Wyposażenie:
stelaż na tace
perforowane aluminiowe tace 3 szt.
uchwyt do tac
karta pamięci
czytnik kart
drukarka
zgrzewarka
myjka ultradźwiękowa
2.Urządzenie musi być nowe, bez śladów używania bądź uszkodzenia.

B. APARAT RTG + wywoływarka półautomatyczna
1.Przedmiotem zamówienia jest:: Aparat RTG + wywoływarka półautomatyczna lub równoważny - w ilości 1 sztuka według poniższej specyfikacji:
III. Wszystkie wskaźniki i przyciski sterujące umieszczone na panelu sterującym
IV. Optymalny rozmiar ogniska lampy rtg (powierzchnia 0,49 mm2)
V. Waga głowicy rtg –do 4,5 kg
VI. Tubus
VII. ramie nożycowe na przegubach
VIII. maksymalny zasięg głowicy do 1975 mm licząc od miejsca przymocowania rentgena do ściany
IX. oprogramowanie pozwalające na pracę z dowolnym systemem radiografii cyfrowej
X. oprzyrządowanie do wykonywania jak i obróbki zdjęć cyfrowych.
2.Urządzenie musi być nowe, bez śladów używania bądź uszkodzenia.

XI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 31.01.2013 roku.

XII. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

XIII. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia ofertowego.

XIV. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę tak aby zawierała: datę sporządzenia, nazwę , adres i siedzibę oferenta, nazwę urządzenia, cenę jednostkową urządzenia w złotych w kwotach netto, i określenie stawki % podatku VAT.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy .
4. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie firmy BA-MED. NZOZ Barbara Klimowicz przy ulicy Krzyżowej 2/8 w Łodzi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: aklim@onet.pl

XV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena oferowana brutto – 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto.
3. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.
5.1.Ocena według kryterium - cena oferowana brutto wyrażonej w PLN
Kryterium

Waga

Punktacja

Cena brutto

100%

Od 0 do 100 pkt.

Kryteria :

Kryteria wyboru

Wzór obliczeniowy

Maksymalna ilość
punktów

 

Cena brutto (C)

P(C) = (cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej) x100pkt

100 pkt.

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która zdobędzie łączną największą ilość punktów.
6. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin składania ofert upływa dnia 28.12..2012 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem.
3. Osobą wskazana do kontaktu z wykonawcą jest właściciel firmy: Andrzej Klimowicz tel. 502 285 731 .

XVII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA OFERTOWEGO:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia ofertowego.

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy lub zamówienia w formie pisemnej, do których integralną część stanowić będzie oferta.
3. Zamawiający poinformuje pisemnie Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia ofertowego
O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………….
Adres siedziby: ………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………REGON: ……………………………………
Nr telefonu i faksu: ……………………………………Adres e-mail: ……………………………………
W odpowiedzi na Ogłoszenie ofertowe z dnia …………….2012 roku dotyczącego dostawy:
Autoklawu ze zgrzewarką i myjką ultradźwiękową
…………………………………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu:
a) wyrządzenia szkody ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
c) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, w których zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
d) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
7. potwierdzam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.