> <
Ba-med Stomatologia w Łodzi

Stomatologia BA-MED

Ogłoszenie o zamówieniu Unitu stomatologicznego Nr 1

Łódź dnia, 15.06.2012 roku

Ogłoszenie o naborze ofert

Na dostawę Unitu stomatologicznego -blok spluwaczki ze ssakiem dla Firmy BA-MED. NZOZ Barbara Klimowicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Krzyżowej 2/8, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy BA-MED NZOZ Barbara Klimowicz poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych”.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
BA- MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Klimowicz
ul. Krzyżowa 2/8 91-457 Łódź
NIP: 725-002-77-71
REGON: 472072413
Tel. (42) 634 81 37

I. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest:: Unit stomatologiczny- blok spluwaczki ze ssakiem lub równoważny , w ilości 1 sztuka. według poniższej specyfikacji: - rękaw strzykawka: Minimate 3F prosta strzykawko-dmuchawka metalowa, okrągła
- rękaw: Turbina bez światła
- rękaw: Mikrosilnik ze światłem plus
- rękaw: Skaler
- rękaw: Lampa diodowa
- Lampa oświetleniowa
- Blok spluwaczki ze ssakiem
1. narzędzie: Mały ssak
2. narzędzie: Duży ssak
- Kompresor
- Pompa ssąca
- Fotel
- Krzesło dla stomatologa i podnóżek

2.Urządzenie musi być nowe, bez śladów używania bądź uszkodzenia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 14 lipca 2012 roku.

IV. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

V. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia ofertowego. VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę tak aby zawierała: datę sporządzenia, nazwę , adres i siedzibę oferenta, nazwę urządzenia, cenę jednostkową urządzenia w złotych w kwotach netto, i określenie stawki % podatku VAT. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy . 4. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie firmy BA-MED. NZOZ Barbara Klimowicz przy ulicy Krzyżowej 2/8 w Łodzi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: aklim@onet.pl VII. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena oferowana brutto – 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto.
3. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.
5.1.Ocena według kryterium - cena oferowana brutto wyrażonej w PLN Kryterium:
Kryterium

Waga

Punktacja

Cena brutto

100%

Od 0 do 100 pkt.

Kryteria :

Kryteria wyboru

Wzór obliczeniowy

Maksymalna ilość
punktów

 

Cena brutto (C)

P(C) = (cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej) x100pkt

100 pkt.

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która zdobędzie łączną największą ilość punktów.

6. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin składania ofert upływa 29 czerwieca 2012r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem.
3. Osobą wskazana do kontaktu z wykonawcą jest właściciel firmy: Andrzej Klimowicz tel. 502 285 731 .

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

X. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA OFERTOWEGO:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia ofertowego.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy lub zamówienia w formie pisemnej, do których integralną część stanowić będzie oferta.
3. Zamawiający poinformuje pisemnie Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia ofertowego
O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y
Nazwa Oferenta: …………………………………………………………………
Adres siedziby: ………………………………………………………………
NIP: ……………………………………REGON: ……………………………………
Nr telefonu i faksu: ……………………………………Adres e-mail: ……………………………………
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia …………….2012 roku dotyczącego dostawy:
Unitu stomatologicznego -blok spluwaczki ze ssakiem – szt.1
……………………………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu:
a) wyrządzenia szkody ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
c) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, w których zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
d) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
7. potwierdzam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.